Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại

Dấu chân lạc bước trên phố quen nơi cơn mơ tôi đi vào
Để tìm lại đúng nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới
Muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại
Bài tình ca tháng năm dành cho em
Còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhoà

Muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại

No comments

Post a Comment