Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Bình minh gành đá đĩa, Phú Yên

Bình minh gành đá đĩa, Phú Yên
Bình minh Gành Đá Đĩa
Phu Yen
09.2022
Bờ biển Phú Yên có cái ghềnh
Đá nằm lớp lớp xếp chồng lên
Khách về viếng cảnh đều thấy nhớ
Người đến thăm ghềnh khó ai quên

Trích thơ Gành Đá Đĩa của tác giả Nguyễn Đức Quận

No comments

Post a Comment