Vietnam photo tours

Vietnam Photography Tour

Travel with me to enjoy the beauty of Vietnam in style of photographers © All Rights Reserved

Hover Setting

slideup

Mẹ kể rằng ở trên cao Có tình Ngưu Chức ngọt ngào đắng cay

Mẹ kể rằng ở trên cao Có tình Ngưu Chức ngọt ngào đắng cay

Mẹ kể rằng ở trên cao
Có tình Ngưu Chức ngọt ngào đắng cay 
Tình nồng như hạt mưa bay 
Yêu nhau nồng thắm ngất ngây tháng ngày

An Bui 2023 in the photo trip of Hue 


No comments

Post a Comment